Horizontal tavlomylos in Aidonia
Horizontal tavlomylos in Aidonia

Previous picture

Pictures of mills

Next picture